Algemene voorwaarden Athletic Fitness winactie

Algemene voorwaarden Athletic Fitness. Gevestigd aan de Ophemerthof 99, 1106 XA Amsterdam, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57211264.

Artikel 1. Toepasselijkheid. 1

Artikel 2. Inschrijving. 2

Artikel 3. Abonnement. 2

Artikel 4. Afspraken (personal) training, coaching gesprekken en voedingsconsulten. 2

Artikel 5. Betaling en incassokosten. 2

Artikel 6. Tariefwijziging AthleticFitness. 3

Artikel 7. Gedrag, orde en huisregels. 3

Artikel 8. Opschorting en ontbinding. 3

Artikel 9. Intellectuele eigendom.. 4

Artikel 10. Portretrechten. 4

Artikel 11. Veiligheid en aansprakelijkheid. 4

Artikel 12. Openingstijden en vakantieperiode. 4

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen. 4

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en uitvoering daarvan tussen ATHLETIC FITNESS, hierna verder: “AthleticFitness”, en een lid waarop AthleticFitness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft AthleticFitness het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AthleticFitness, voor de uitvoering waarvan door AthleticFitness derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt in voorkomend geval geacht te zijn vervangen door een door AthleticFitness vast te stellen bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Indien AthleticFitness niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AthleticFitness in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2. Inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt door het overhandigen van een volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst aan AthleticFitness.
 2. Het lid stemt ermee in dat de persoonsgegevens (waaronder naam, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer) door AthleticFitness in haar administratie worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze gegevens zullen door AthleticFitness niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met het lid.

Artikel 3. Abonnement

 1. De overeenkomst (verder te noemen: “abonnement”) tussen AthleticFitness en het lid wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier of anderszins aangegeven duur. Het abonnement gaat in vanaf de dag van inschrijving, zoals op het inschrijfformulier vermeld.
 2. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Indien het lid nalaat het abonnement tijdig op te zeggen, zal het abonnement stilzwijgend worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur. Het abonnement is vanaf dat moment per dag opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4. Afspraken (personal) training, coaching gesprekken en voedingsconsulten

 1. Het lid erkent dat AthleticFitness voor persoonlijke begeleiding van het lid, waaronder afspraken voor trainingen, coaching gesprekken en voedingsconsulten, tijd vrij moet houden in de agenda en dat annuleringen daarom minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch moeten worden gemeld aan AthleticFitness.
 2. Indien de annulering van een afspraak korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten voor de training, het coaching gesprek of het voedingsconsult, aanvullend op de kosten voor het abonnement en tegen het geldende tarief in rekening gebracht.
 3. Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de duur van de afspraak uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 4. Voorts erkent het lid dat een persoonlijke afspraak zal worden geannuleerd, indien het lid meer dan 15 minuten te laat is. Het lid erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Het lid begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. Voor gebruik van een automatisch SEPA-incasso dient het lid een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft het lid aan het afgesproken bedrag, zoals op het inschrijfformulier vermeld, automatisch af te laten schrijven. De machtiging bevat verplichte SEPA-informatie.
 2. Incasso vindt maandelijks rond de 25e dag van de maand vooraf plaats en zal automatisch worden afgeschreven van de opgegeven bank- of girorekening. AthleticFitness is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien de betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval is AthleticFitness eveneens gerechtigd de betaling, inclusief de administratiekosten, door middel van bankoverschrijving binnen 7 dagen te verlangen.

 

 

 1. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door AthleticFitness aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt facturatie telkens per maand vooraf. AthleticFitness is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 2. Indien het lid in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert het lid van rechtswege in verzuim. Het lid is in dat geval een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het lid in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt hierbij gerekend als volledige maand.
 3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke AthleticFitness maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat het lid in verzuim verkeert – voor rekening van het lid met een minimum van € 40,00.
 4. Tussentijdse opzegging van het abonnement door het lid is uitsluitend mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkend deskundige.

Artikel 6. Tariefwijziging AthleticFitness

behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien het lid de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft het lid het recht om het abonnement op te zeggen binnen 1 maand na kennisgeving van de tariefwijziging door AthleticFitness.

Artikel 7. Gedrag, orde en huisregels

 1. Het is het lid niet toegestaan om zaken die bij wet verboden zijn, zoals wapens, drugs en prestatie bevorderende middelen, mee te nemen naar de sportschool van AthleticFitness of de locatie waar de (sport)activiteiten plaats vinden. Voorts is ook het nuttigen van rookwaren of alcoholhoudende dranken in of op voormelde locatie(s) niet toegestaan.
 2. Het lid dient zich te houden aan de door AthleticFitness gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst ontvangt het lid van AthleticFitness een exemplaar van de huisregels. Deze huisregels zullen tevens op de website en in de sportschool duidelijk zichtbaar aan het lid kenbaar worden gemaakt. Het lid dient zich te houden aan de in de huisregels vastgelegde bepalingen.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen, de huisregels of de regels van gedrag en orde zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden voldoet, behoudt AthleticFitness zich het recht voor om het abonnement met het lid onmiddellijk te beëindigen of op te schorten en aan het lid de verdere toegang tot de sport- en coaching faciliteiten te weigeren, zonder dat het lid in dat geval enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.

 

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt AthleticFitness zich de rechten en bevoegdheden voor die AthleticFitness toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door AthleticFitness Nederland voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van AthleticFitness. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking en verveelvoudiging hiervan is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van AthleticFitness. Alle door AthleticFitness verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van het lid zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door het lid ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door AthleticFitness verstrekte stukken mogen niet door het lid zonder voorafgaande toestemming van AthleticFitness openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van inbreuk op het intellectueel eigendom van AthleticFitness.

Artikel 10. Portretrechten

AthleticFitness behoudt zich het recht voor om foto’s van trainingen te maken. Het lid (alsmede eventuele introducees) geven toestemming aan AthleticFitness om deze foto’s, waarop het lid mogelijk herkenbaar staat afgebeeld, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden, waaronder doch niet uitsluitend het gebruik op de website van AthleticFitness, brochures, social media, e.d., een-en-ander zonder een vergoeding aan het lid of de introducee verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Het lid dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het lid verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door AthleticFitness aangeboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Indien het lid twijfelt over bepaalde risico’s of indien gewijzigde omstandigheden in de gezondheid van het lid optreden, dient het lid AthleticFitness hierover vóór aanvang van de volgende training of afspraak op de hoogte te stellen.
 2. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die als gevolg van deelname aan een les of training van AthleticFitness ontstaan, komen voor eigen rekening en risico van het lid. Het lid vrijwaart AthleticFitness voor alle aanspraken, waaronder van derden, ter zake.
 3. AthleticFitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

Artikel 12. Openingstijden en vakantieperiode

 1. AthleticFitness zal haar openingstijden alsmede eventuele aanpassingen in de bestaande openingstijden duidelijk aan het lid communiceren, bijvoorbeeld op haar website.
 2. AthleticFitness behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder tot enige restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn. AthleticFitness zal de dagen waarop zij gesloten is uiterlijk 30 dagen van tevoren duidelijk aan het lid communiceren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AthleticFitness partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement waar het lid zijn woonplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft